Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI VERMARI EYEWEAR GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

Niniejszym treścią tj. polityką ochrony danych osobowych informujemy jakie dane osobowe są zbierane, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy jako administrator danych osobowych, kim jesteśmy oraz jakie jako użytkownik  posiadasz prawa. Niniejszy dokument  służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Mając na względzie istotę poniższych informacji zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest VERMARI EYEWEAR GROUP Sp. z o.o. Sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

(dalej „VERMARI EYEWEAR GROUP”)

Kontakt z nami możliwy jest:

 • listownie, na adres: VERMARI EYEWEAR GROUP SP. Z O.O. SP.K.
  UL. SOLEC 18 LOK.B-21, 00-410 WARSZAWA
 • mailowo, na adres: office@vermari.com

 

Cel i podstawy wykorzystywania przez  VERMARI EYEWEAR GROUP danych osobowych

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, są wykorzystywane przez VERMARI EYEWEAR GROUP w następujących celach:

 1. realizacji celów na podstawie Państwa zgody – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:
  • korzystanie z usług newsletterowych,
  • przekazywania informacji na temat produktów i usług oraz o prowadzonych promocjach,
  • wydarzeń lub akcji organizowanych przez VERMARI EYEWEAR GROUP, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS – y,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
  • w ramach kupna – sprzedaży, w tym transakcji w sklepie internetowym,
  • obsługi reklamacji,
  • udzielenia gwarancji,
  • wykonania wycen produktów,
  • zapewnienia poprawnej jakości usług,
  • obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy, adres poczty e mail, telefonicznie lub za poczta tradycyjną),
  • obsługi przesyłanych do VERMARI EYEWEAR GROUP próśb i zapytań, które do nas są kierowane w związku z realizacją,
 1. realizacji obowiązku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c) RODO np.:
  • przekazanie danych na żądanie sądu, policji,
 2. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  • obsługa próśb i zapytań, które są kierowane do VERMARI EYEWEAR GROUP w związku z wykonaniem umowy,
  • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe które wymagane są przez VERMARI EYEWEAR GROUP, niezbędne są do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli VERMARI EYEWEAR GROUP nie otrzyma niezbędnych danych osobowych nie zostaną spełnione wymogi umożliwiające zawarcie umowy , a w konsekwencji zaistnieje brak możliwości rozpoczęcia współpracy.

W przypadku gdy przepisy obowiązującego prawa ze względów podatkowych wymagać będą od VERMARI EYEWEAR GROUP innych danych osobowych niezbędnych w celu nawiązania lub kontynuowania współpracy z VERMARI EYEWEAR GROUP podanie ich jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

 

VERMARI EYEWEAR GROUP ma prawo udostępniania danych osobowych.

VERMARI EYEWEAR GROUP uprawniona jest do udostępnienia danych osobowych:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, dla których dostęp jest niezbędny w celu realizowania zobowiązań VERMARI EYEWEAR GROUP;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu czynności VERMARI EYEWEAR GROUP tj.:
  1. agentom VERMARI EYEWEAR GROUP, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług i towarów VERMARI EYEWEAR GROUP lub organizacji akcji marketingowych;
  2. obsługującym systemy teleinformatyczne VERMARI EYEWEAR GROUP  lub udostępniającym VERMARI EYEWEAR GROUP narzędzia teleinformatyczne;
  3. podwykonawcom wspierającym VERMARI EYEWEAR GROUP w wykonywaniu umowy zawartej z Państwem, np. w obsłudze korespondencji, dostaw towarów lub usług  czy w procesie obsługi klienta;
  4. podmiotom świadczącym na rzecz VERMARI EYEWEAR GROUP usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

 

 1. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1. agentom VERMARI EYEWEAR GROUP, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze klienta – w celu rozliczenia należnych wynagrodzeń;
  2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów dla Państwa, na rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską i realizujących na zlecenie VERMARI EYEWEAR GROUP taką działalność;
  4. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Państwa realizacji swoich obowiązków wobec VERMARI EYEWEAR GROUP Sp. z o.o. Sp. k. (np. zapłaty wystawionych przez VERMARI EYEWEAR GROUP faktur w terminie);
  5. podmiotom współpracującym z VERMARI EYEWEAR GROUP przy obsłudze w zakresie spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 1. organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

VERMARI EYEWEAR GROUP  na chwilę obecną nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych poza obszar EOG.

 

Czas przechowywania danych osobowych

VERMARI EYEWEAR GROUP  na wypadek korzystania z Państwa danych na podstawie zgody, uprawniony będzie korzystać z tych danych osobowych do momentu jej cofnięcia lub rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W przypadku transakcjach związanych z realizacją umowy łączonej Państwa z VERMARI EYEWEAR GROUP przez okres realizacji przedmiotu umowy oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 4 lat od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia się wyroku sądowego oraz przeprowadzenia skutecznej egzekucji komorniczej.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w przepisach np. podatkowych lub ustawie o archiwizacji.

W okresie, w którym VERMARI EYEWEAR GROUP może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych VERMARI EYEWEAR GROUP będzie przechowywać Państwa dane osobowe.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Dzięki udzielonej przez Państwa zgodzie VERMARI EYEWEAR GROUP uprawniony jest do wykorzystywania  Państwa danych do profilowania. Z tym zastrzeżeniem, że podejmowanie decyzji w tym zakresie nie będzie następowało w formie zautomatyzowanej i nie będzie to skutkować wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Przysługujące prawa

W związku z faktem, iż VERMARI EYEWEAR GROUP  przetwarza Państwa dane, mają Państwo prawo do:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych;
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia przetwarzania  Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z prawem;
  • prawo cofnięcia w każdym czasie jakiejkolwiek zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do sprzeciwu wobec:
   1. przetwarzania Państwa danych przez VERMARI EYEWEAR GROUP na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Państwu informacji o promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych jakie organizowane są przez VERMARI EYEWEAR GROUP ) przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu VERMARI EYEWEAR GROUP nie będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych;
   2. przetwarzania przez VERMARI EYEWEAR GROUP Państwa danych osobowych do celów określonych w tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych  przez VERMARI EYEWEAR GROUP w które wynikają  z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 1. Prawa  określone powyżej w punkcie 1 jesteście Państwo uprawnieni realizować w każdym czasie poprzez wystąpienie z odpowiednim żądaniem.
 2. W celu realizacji uprawnień jakie Państwu przysługują ,a jakie określone zostały w punkcie 1 są Państwo uprawnieni wystąpić do VERMARI EYEWEAR GROUP zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
 3. VERMARI EYEWEAR GROUP  zobowiązana jest udzielić Państwu  informację o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej, VERMARI EYEWEAR GROUP może przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania  Państwa, VERMARI EYEWEAR GROUP zobowiązany  jest  do poinformowania Państwa o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
 4. W przypadku gdy VERMARI EYEWEAR GROUP nie podejmie działań wobec Państwa żądania w przedmiocie o którym mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania VERMARI EYEWEAR GROUP poinformuje Państwa o przyczynach związanych z brakiem podjęcia działań oraz o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 5. VERMARI EYEWEAR GROUP  uprawniony jest do weryfikacji Państwa tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania. Wobec powyższego VERMARI EYEWEAR GROUP uprawniony jest do żądania  dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 6. VERMARI EYEWEAR GROUP udzieli Państwu informacji, wskazanych  w punkcie 4 – 6 wyżej, na piśmie, co nastąpi wg wyboru VERMARI EYEWEAR GROUP:
  • listem poleconym, na podany przez Państwa adres pocztowy lub
  • drogą elektroniczną, na podany przez Państwa adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
   1. przekazane nam Państwa żądanie drogą elektroniczną o ile z Państwa oświadczenia nie będzie wynikać, że żądacie Państwo przekazania informacji w innej formie;
   2. inflacja o której udzielenie Państwo wnosicie będzie miała zostać przekazana ustnie, a tożsamość  Państwa zostanie potwierdzona w inny sposób wówczas informacje zostanie udzielona ustnie.

 

 1. Cała komunikacja oraz działania jakie podejmie VERMARI EYEWEAR GROUP  w związku z Państwa żądaniem lub żądaniami, o których mowa w punkcie 1 powyżej, nie są obarczone jakimikolwiek opłatami z wyjątkiem przypadków o których mowa w punkcie 9
 2. W przypadku gdy żądania będą nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, VERMARI EYEWEAR GROUP zastrzega sobie prawo do:
  • pobrać opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 3. Odbiorcy, któremu zostały ujawnione przez VERMARI EYEWER GROUP, Państwa dane osobowe poinformowani zostaną o żądaniu sprostowania lub uzupełnienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, których VERMARI EYEWEAR GROUP  dokonało w wyniku zgłoszonych przez Państwa żądań. VERMARI EYEWEAR GROUP  zwolniony jest z obowiązku przekazywania takich informacji jedynie w przypadku gdy podjecie takich czynności stanie się niemożliwe(np. zlikwidowano Spółkę) lub wymagać będzie to niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 4. VERMARI EYEWEAR GROUP  na Państwa żądanie, poinformuje Państwa o odbiorcach, którym VERMARI EYEWEAR GROUP przekazał informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także w razie konieczności o odbiorcach, którym nie udało się przekazać VERMARI EYEWEAR GROUP informacji.