Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO vermari.com
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1.
Sklep internetowy https//:vermari.com (dalej występujący jako
Sklep
) prowadzony
jest przez
Vermari Eyewera Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie adres: ul. Solec 18/B21, 00-410
Warszawa,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000728902 NIP: 5213824070 REGON
380020117 ( dalej zwanym
Vermari bądź zamiennie Sprzedający)
DEFINICJE
§ 2.
1)
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204 ze zm.), a Sprzedający pełni pozycję usługodawcy w rozumieniu
wskazanego aktu prawnego. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do
przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art.
22
1
Ustawy kodeks cywilny (cyt.
za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową
).
2)
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
3)
Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie.
4)
Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie.
5)
Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej
Sklepu.
6)
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy
Umowa Sprzedaży.
7)
Konto – konto klienta w Sklepie, w którym
gromadzone są dane podane przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
8)
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta.
9)
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i
płatności.
10)
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane
przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji
danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11)
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks
Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu
internetowego Sklepu.
12)
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
13)
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod
adresem
https://vermari.com
za pośrednictwem którego Klient może złożyć
Zamówienie.
14)
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość
Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
15)
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3.
Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w
aktualnej ofercie asortymentowej
Vermari
wyłącznie Przedsiębiorcom
prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć
dokonywania zakupów poprzez Sklep.
Towar eksponowany w Sklepie (obejmuje towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu przepisu art. 71 Ustawy kodeks cywilny. Złożenie zamówienia przez
Klienta oznacza ofertę Klienta, która wymaga akceptacji/potwierdzenia Sklepu.
Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do
konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.
§
4.
Złożenie przez Klienta zamówienia o którym mowa w § 3 jest równoznaczne z
akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
§
5.
Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które doliczane są
osobno.
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
§
6.
Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży
pomiędzy
Vermari
i Klientem) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Przy czym wymagania techniczne są następujące: w celu dokonania zakupu
niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki
internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania),
aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę
korespondencji ze Sklepem.
§ 7.
Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność
gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem
Sklepu i którym
Vermari
przydzielił dedykowane konto w Sklepie (nadane Klientowi
formularza rejestracji a obejmujące: nazwy użytkownika, loginu i hasła). Oferta
Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do
siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez
Vermari
a udostępnionych
dobrowolnie przez Klienta. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient
ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w
Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.
§ 8.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe
wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem
koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie
dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.
§ 9.
Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-
mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie
zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
Vermari
oraz Sklep
nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane
czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz
internetowych, klęskami żywiołowymi).
§ 10.
Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z
treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwarunkowego
przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest
uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek
konsekwencji.
§ 11.
Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia
złożone do koszyka w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego.
Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej.
Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach
do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu
zamówienia. Wprowadzenie takich
zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż
Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).
§ 12.
Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych
formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do
zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie,
w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez
zgody
Vermari
.
§ 13.
Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny
podane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług VAT) oraz brutto (z
podatkiem od towarów i usług VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep
zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W
razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie
realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep w wyjątkowych
przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w
trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez
potwierdzenie realizacji zamówienia.
§
14.
Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z
żądaniem jest równoznaczne z upoważnieniem
Vermari
do wystawienia faktury VAT
na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym
upoważnia
Vermari
do wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, bez
certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
§
15.
Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności
znajdująca się na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.
§ 16.
Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia
zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych
czy adresowych swoich Klientów/użytkowników.
§ 17.
Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
DANE OSOBOWE
§ 18.
Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-
mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży (z
systemu
Vermari
służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili, w której
Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient
zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie
nieprawidłowości w tej mierze.
§ 19.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Vermari Eyewar Group Sp. z o.o. SP.K .
z siedzibą w Warszawie adres: ul. Solec 18 lok.
B21, 00-410 Warszawa,
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie , Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000728902, NIP:
5213824070, REGON 380020117.
Szczegółowa informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych
znajduje się w Polityce Prywatności o czym mowa w postanowieniach § 15
niniejszego Regulaminu.
§ 20.
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia
przez Sklep.
PŁATNOŚCI
§ 21.
Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o
sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesyłanym po złożeniu
zamówienia. Termin realizacji systemowo ustalany jest dla poszczególnych
zamówień i widoczny jest w zakładce zamówienia. Sklep akceptuje płatności
dokonane przelewem na rachunek bankowy sklepu podany w treści faktury VAT. W
tytule płatności należy podać numer faktury VAT. Sklep może wstrzymać w
dowolnym czasie realizację zamówienia (zamówień); – zablokować możliwość
dokonywania zakupów przez Klienta:
– bez podania przyczyny;
– w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu
kupieckiego ustalonego przez
EUDUCO
.
§ 22.
Sklep nie przewiduje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów
transakcyjnych.
WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
§ 23.
Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem widocznym po zalogowaniu w
zakładce „Zamówienia”.
§ 24.
W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości
paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia
paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego
złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie do przesłania
skany ww. dokumenty na adres poczty elektronicznej e mail office@vermarieyewear.com
Zastrzeżenia
dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie
dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu
reklamacyjnego pod rygorem nieważności. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego
dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych
towarów,
a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do
zgłoszenia ich
i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe
ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie
później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia. Zgłoszenie braku
ilościowego może nastąpić wyłącznie w chwili dostawy. Niezależnie od powyższych
obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem……………….. reklamację
§ 25.
Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.
§ 26.
Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
§ 27.
Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do
złożenia oferty przez Klienta. W przypadku
braku możliwości zrealizowania
zamówienia Sklep na prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub
zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody Klienta, zrealizowane będzie tak
zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot
wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep (
Vermari
) nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.
REKLAMACJE I GWARANCJE
§ 28.
Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania przez
Vermari
. W razie uwzględnienia reklamacji produkt
zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na
przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego lub zaprzestania jego
produkcji), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na
inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT.
Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.
§ 29.
Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją
producenta.
PRAWA AUTORSKIE
§ 30.
Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na
stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie
kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody
Vermari
lub innego uprawnionego
podmiotu jest zabronione.
§ 31.
Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są wyłączną
własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach
informacyjnych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32.
Sklep zastrzega sobie prawo do:
zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
– wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
– przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu
internetowego,
– realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
§ 33.
Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie
uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez
certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
§ 34.
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
§ 38.
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2.
Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony;
aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem
https://……………………………../(zakładka Regulamin).
3.
W przypadku powstania jakikolwiek sporów w związku z realizacją
postanowień regulaminu, będą one poddawane pod rozstrzygnięcie przed Sąd
właściwy dla m.st. Warszawy.
4.
W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień
za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu
akceptuje.